Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum si prevederilor Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016 (GDPR), First Bank România S.A. (denumita in continuare „First Bank”) are obligația de a prelucra în condiții de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. First Bank este operator de date cu caracter personal conform Notificării nr. 978/2007 şi, prin natura activităţilor pe care le desfăşoară, prelucrează cu bună-credință şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare datele dumneavoastră cu caracter personal.

În vederea contactării agenţilor First Bank prin serviciul de consiliere video şi audio (denumit în continuare „serviciu de consiliere video”) şi al achiziţionării produselor noastre oferite prin intermediul acestui serviciu, respectiv Credit Prompt Overdraft, Credit Prompt Capital de Lucru (pentru Persoane Fizice Autorizate) si Pachet de cont curent (pentru companii Micro/Persoane Fizice Autorizate), respectiv cu respectarea articolului 6 alineat 1) litera b) din GDPR, este necesar, fiind obligatoriu pentru desfasurarea sesiunii complete a serviciului de consiliere video, să furnizaţi către First Bank România S.A. următoarele date cu caracter personal: denumirea companie Micro/Persoanei Fizice Autorizate reprezentata de Împuternicit (asa cum este acesta din urma definit in Termeni si Condiții Generale de utilizare a platformei de consiliere video și audio), numele și prenumele Imputernicitului, codul numeric personal al Imputernicitului, numarul de telefon mobil si adresa de email a Imputernicitului, informații privind calitatea de asociat/actionar/administrator/titular PFA, fotografia actului de identitate a Imputernicitului, numele, prenumele, functia si procentul detinut pentru asociati/ actionari/ administratori/titular PFA ai companiei Micro/PFA.

De asemenea, in cadrul analizei realizate de catre First Bank pentru acordarea produselor sus-mentionate, in conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera c) coroborat cu Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism si reglementările aplicabile in domeniul financiar-bancar, aceasta prelucreaza datele de identificare ale beneficiarului real al companiei Micro/Persoanei Fizice Autorizate, statutul de persoana expusa politic a reprezentantului legal al companiei Micro/Persoanei Fizice Autorizate sau a actionarilor/asociatilor/administratorilor sai, respectiv a beneficiarului real al tranzacției. Aceste date se vor regasi si printre datele Imputernicitului, in conditiile in care acesta este beneficiarul real sau are si una dintre calitatile sus-mentionate.

De asemenea, având în vedere că serviciul de consiliere video implică o sesiune video live între Imputernicitul şi agentul băncii noastre, vă informăm că First Bank prelucrează în acest fel si imaginea facială şi vocea Imputernicitului care participa la sesiunea video potrivit acordului dumneavoastră (articolul 6 alineat 1 litera a) din GDPR).

Astfel, operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează atat pentru stabilirea sesiunii de consiliere video, cat şi pentru realizarea operaţiunilor pre-contractuale necesare identificarii, inclusiv verificarii calitatii de Imputernicit.

First Bank prelucrează datele cu caracter personal după cum urmează:

Accesarea platformei de consiliere video urmează să se realizeze pe baza urmatoarelor date apartinand Imputernicitului: numele și prenumele, codului numeric personal, numarului de telefon mobil si adresei de email, informații privind calitatea de asociat/actionar/administrator/titular PFA.

Imaginea facială şi vocea Imputernicitului sunt prelucrate în cadrul sesiunii live de comunicare video cu dumneavoastră.

De asemenea, datele cu caracter personal enumerate in paragraful al II-lea al prezentei Note de informare, inclusiv datele cu privire la acționari/asociați/administratori/titular PFA si beneficiarul real sunt prelucrate si in vederea îndeplinirii măsurilor legale de identificare a clienţilor băncii, de prevenire a infracţiunilor de spălare a banilor şi a finanţării terorismului precum si de analiză a riscului de credit conform art. 6 litera c) din GDPR si respectiv art. 6 litera f) din GDPR pentru interesul legitim al operatorului de prevenire a fraudelor. In acest scop, First Bank va prelucra datele cu caracter personal si informatiile aferente Persoanei Fizice Autorizate existente în bazele de date ale Ministerului de Finanțe, Centrala Incidentelor de Plăti, Portal Just, Registrul Comerțului (RECOM) si Agenției Naționale de Administrare a Finanțelor (ANAF).

Totodata, datele sunt prelucrate pentru a analiza produsele financiar-bancare solicitate, respectiv produsele pentru care compania Micro/Persoana fizica Autorizata pe care o reprezentati este declarat/ă eligibil/ă, conform art. 6) alineat 1) litera b) din GDPR, după cum urmează:

 • Pentru a verifica daca aveti calitatea de asociat/actionar/administrator/titular PFA;
 • Pentru a verifica daca compania Micro/Persoana Fizica Autorizata pe care o reprezentati este client al băncii, incluzând situația serviciilor și produselor deja achizitionate de la First Bank;
 • Pentru a evalua dacă compania Micro/ Persoana Fizica Autorizata este eligibila pentru produsele menționate;
 • Pentru a facilita, completa sau confirma informații despre produsele alese;
 • Pentru a va comunica ofertele indicative precum și documentele necesare contractării produselor financiar-bancare oferite in cadrul platformei de consiliere video ale First Bank, respectiv pentru furnizarea produselor pentru care optați și pe care compania Micro/PFA dorește sa le achiziționeze;
 • Pentru a vă notifica eventuale modificări de termeni și condiții.

Totodata, First Bank va prelucra datele dumneavoastră si pentru a obține un feedback legat de experiența utilizării serviciului de consiliere video si a produselor achiziționate prin intermediul acestui serviciu, in conformitate cu articolul 6) alineat 1) litera f) din GDPR respectiv in interesul legitim al operatorului de a sigura in permanent imbunatatirea serviciilor acordate clientilor.

De asemenea, in timpul sesiunii de consiliere video se va fotografia actul dumneavoastra de identitate pentru realizarea măsurii de identificare a Împuternicitului și pentru a intreprinde verificarile necesare diminuării riscurilor de fraudă, conform interesului legitim al operatorului (art. 6 alineat 1) litera f din GDPR).

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi stocate pentru o perioadă de timp determinată, în funcție de prevederile legale, într-o locație securizată și în conformitate cu termenele și prevederile legale, după cum urmează:

 • înregistrările video și audio vor fi păstrate pentru o perioadă de 30 de zile de la data finalizării sesiunii de consiliere video, respectiv de la data încheierii contractului aferent produselor /serviciilor achizitionate;
 •  pentru raportările aferente obligației legale de cunoaștere a clientelei in scopul prevenirii infracțiunilor de spălare a banilor, de finanțare a terorismului, de evaziune fiscale, datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioada de minim 5 (cinci) ani de la data încheierii relației de afaceri, respectiv de la data încheierii ultimei tranzacții realizate cu Banca.

In cazuri temeinic justificate, Banca poate sa arhiveze datele pentru perioade mai îndelungate, cu informarea prealabilă a dumneavoastră in conformitate cu prevederile legale in vigoare in domeniul protecției datelor cu caracter personal sau al prevederilor legale speciale aplicabile in domeniul serviciilor financiar-bancare.

Dupa expirarea perioadei de arhivare, datele cu caracter personal vor fi sterse din evidentele Bancii.

Potrivit legislației aplicabile in domeniul protecției datelor cu caracter personal, persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiaza de urmatoarele drepturi prevazute de articolele 12-22 din GDPR:

 • dreptul de informare cu privire la datele prelucrate, scopul prelucrării datelor, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele precum si la celelalte informatii prevazute de art. 13 din GDPR,
 • dreptul de acces la datele cu caracter personal, conform art. 15 din GDPR;
 • dreptul de rectificare a datelor conform art. 16 din GDPR,
 • dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17 din GDPR,
 • dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor, conform art. 18 din GDPR,
 • dreptul de a solicita notificarea terților cărora le-au fost dezvăluite datele, în cazul în care au intervenit rectificări, actualizări, blocări, ștergeri sau anonimizări, conform art. 19 din GDPR;
 • dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20 din GDPR,
 • dreptul de a obiecta ca datele cu caracter personal să facă obiectului unei prelucrări, conform art. art. 21 din GDPR, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, efectuata exclusiv prin mijloace automate, conform art. 22 din GDPR
 • dreptul de a se adresa justiției, si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Totodată, persoana vizata are dreptul de a-si retrage consimtamantul acordat cu privire la operatiunea de prelucrare a datelor personale – imaginea faciala si audio care o privesc și să solicite ștergerea datelor arhivate, in temeiul legislației aplicabile. In cazul in care va retrageți consimtamantul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in timpul sesiunii de consiliere video până la încheierea contractului de credit Prompt Overdraft sau/si Promot Capital de Lucru, Pachet de cont curent, sesiunea de consiliere video urmează sa se întrerupă. Într-o asemenea situație, pentru a accesa produsele noastre, aveți posibilitatea sa va prezentați la oricare din sucursalele First Bank pentru a discuta cu un agent al Băncii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la First Bank România S.A. pe care o puteţi comunica la sediul nostru din Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu, nr. 29-31, sector 1 sau pe e-mail la adresa office@firstbank.ro. Cererea dumneavoastră va fi analizată, urmând să primiţi un răspuns în termenul legal de la data primirii ei de catre First Bank, conform legii.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, la aceeaşi adresa de e-mail.

Persoane imputernicite/Destinatari:

Datele dumneavoastra vor fi prelucrare de catre persoanele imputernicite ale First Bank, numai sub instructiunile operatorului, cu referire la urmatoarele categorii: furnizorii First Bank de servicii IT, arhivare, curierat, etc. De asemenea, la datele dumneavoastra vor avea access conform competentelor legale, autoritatile de stat in baza legislatiei aplicabile.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state, in afara solicitărilor dumneavoastră pentru realizarea operaţiunilor bancare pe care le ordonati, după contractarea serviciilor bancare ale First Bank România S.A.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza pe baza acordului dumneavoastră liber exprimat si neechivoc prin bifarea de către dumneavoastră a căsuţei ce marchează acordul dumneavoastră pentru scopul menţionat mai jos:

Sunt de acord cu înregistrarea sesiunii de consiliere video, prelucrarea imaginii mele faciale si a vocii, a CNP-ului si a celorlalte date cu caracter personal in scopul realizarii sesiunii de consiliere video, in termenii mai sus mentionati.

Refuzul dumneavoastră de furnizare a datelor cu caracter personal va avea drept consecinţă fie imposibilitatea de a accesa serviciul de consiliere video, fie intreruperea sesiunii de consiliere video şi a procesului de achiziţionare a produselor prin servicii de consiliere video. Intr-o asemenea situatie, in cazul în care sunteţi interesat/ă de produsele First Bank, aveţi posibilitatea de a vă prezenta la cea mai apropiată sucursală a First Bank, pentru a discuta cu un reprezentant al Băncii, beneficiind astfel de consiliere financiar – bancară corespunzătoare situaţiei dumneavoastră.

Personalul nostru dedicat îţi stă la dispoziție pentru orice informații despre produsele și serviciile noastre la tel: 021 303 69 69 sau 0800 801 802.

Bine ai venit la noi! Vrem să-ți oferim o și mai bună experiență de navigare!

Folosim cookie-uri necesare funcționării site-ului nostru și analizării performanței, pentru a-ți oferi un conținut personalizat după interesele și preferințele tale, precum și pentru activitatea de marketing a băncii și a partenerilor săi. Dacă ești de acord să utilizăm aceste cookies, te rugăm să apeși butonul "Sunt OK" de mai jos. De asemenea, ai libertatea de a alege tipurile de cookies pe care ești de acord să le folosim; mai multe informații, inclusiv detalii cu privire la modul în care poți șterge/bloca anumite cookie-uri după acceptarea lor, regăsești citind Politica de Cookies.

(function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function() {(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)} ; h._hjSettings= {hjid:1201617,hjsv:6} ; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv=');